ખોટુ બોલસો તો આવુજ થાશે Video By Akki&Ankit

ખોટુ બોલસો તો આવુજ થાશે Video By Akki&Ankit

આટલી નાની વાત માં પણ ભંગારીયા બનવું પડે ? || Gujarati Comedy || Video By Akki & Ankit

આટલી નાની વાત માં પણ ભંગારીયા બનવું પડે ? || Gujarati Comedy || Video By Akki & Ankit

ભાઈ નો પાવર || Gujarati Attitude || Video By Akki & Ankit

ભાઈ નો પાવર || Gujarati Attitude || Video By Akki & Ankit

કલાકારો તો જોયા પણ આવા નય || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

કલાકારો તો જોયા પણ આવા નય || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

અંગ્રેજી છોકરી ભટકી જાય ને પછી આવુજ થાય ||Gujarati Comedy|| Video By Akki&Ankit

અંગ્રેજી છોકરી ભટકી જાય ને પછી આવુજ થાય ||Gujarati Comedy|| Video By Akki&Ankit

હોળી માં તમારી સાથે આવું થાય તો !! Video By Akki&Ankit

હોળી માં તમારી સાથે આવું થાય તો !! Video By Akki&Ankit

પપ્પુ એ ચોરયો દારૂ || Gujarati comedy || Video By Akki Hemnani

પપ્પુ એ ચોરયો દારૂ || Gujarati comedy || Video By Akki Hemnani

પેલી વાર મા ગુલાબ લઇ લ્યો તો આવું ના થાય!! Video By Akki&Ankit

પેલી વાર મા ગુલાબ લઇ લ્યો તો આવું ના થાય!! Video By Akki&Ankit

છોકરીયું ને પટાવા પાછળ માણસો કેવું કેવું કરે છે || Gujarati comedy || Video By Akki&Ankit

છોકરીયું ને પટાવા પાછળ માણસો કેવું કેવું કરે છે || Gujarati comedy || Video By Akki&Ankit

ભાભી નું ચક્કર પડયું ભારે || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

ભાભી નું ચક્કર પડયું ભારે || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

ભાઈ બેન નો પ્રેમ હોય તો આવો || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

ભાઈ બેન નો પ્રેમ હોય તો આવો || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

કંજૂસ તો જોયા પણ આવા નય || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

કંજૂસ તો જોયા પણ આવા નય || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

ટ્યુશન લાઇફ || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani

ટ્યુશન લાઇફ || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani

વેલેન્ટાઈન ડે સ્પેશ્યલ || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani

વેલેન્ટાઈન ડે સ્પેશ્યલ || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani

"દોસ્તી" આટલી હદે પણ હોય શકે || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

"દોસ્તી" આટલી હદે પણ હોય શકે || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

લગન કર્યા પછી થયું આવું || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

લગન કર્યા પછી થયું આવું || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

કાકા નો ત્રાસ સાવ આવો પણ હોય શકે !! || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

કાકા નો ત્રાસ સાવ આવો પણ હોય શકે !! || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે પણ આવું કરવું પડે!! Video By Akki&Ankit(Ankit Kansagara)(Akshay hemnani)

આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે પણ આવું કરવું પડે!! Video By Akki&Ankit(Ankit Kansagara)(Akshay hemnani)

રોલ્યાવ થી તમે પણ બચી ને રહેજો..Video By Akki&Ankit

રોલ્યાવ થી તમે પણ બચી ને રહેજો..Video By Akki&Ankit

દેશ પ્રેમી || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani

દેશ પ્રેમી || Gujarati Comedy || Video By Akki Hemnani
helping-bannder
Top Videos -  loading... Change country
helping-bannder
Load 20 more videos
helping-bannder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helping-bannder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helping-bannder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helping-bannder
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE